Tạo qrcode kết nối website

Kết nối webhook website vào app BCK

  • Tiền tố này đi liền mã đơn hàng (Vd: ABC123 | ABC là tiền tố, 123 là mã đơn hàng), là nội dung chuyển khoản để xác nhận đơn hàng tự động.
  • Nhập tối đa 10 ký tự và không chứa dấu cách, không gồm ký tự đặc biệt/số. Nếu bạn đổi tiền tố thì mở app để liên kết lại website.
Tạo qrcode